İçeriğe geç

Planlama Nedir?

Planlama Nedir?

Planlama Tanımı

Plan; bir işi, bir faaliyeti yaparken izlenen yoldur. Planlama ise, amaçların belirlenmesi ve bu amaçlara ulaşmaya yardımcı olacak araçların seçimidir. Planlama yaparken önce amaca ulaşmak için yapılması gereken işler belirlenir. Daha sonra ise her bir iş için gereken zaman ve bu işlerin kimler tarafından yapılacağı belirlenir. Planlama kişisel gelişim açısından da oldukça önemli bir yere sahiptir.

Her kurumun planlamaya ihtiyacı vardır. Kurumsal planlamanın hangi sistematikler doğrultusunda yapılması gerektiği, kurumun stratejilerine, yaptığı ürünlere veya verdiği hizmetlere, var olan tesislerine ve altyapısına, tedarik zinciri ilişkilerine, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre değişir. Pazarda rekabetçiliğe dahil olan tüm unsurlar kurumsal planlama ihtiyaçlarını farklılaştıracaktır. Bu nedenle kurumsal planlama sistematiklerinin her kurum için farklı şekilde tasarlanması gerekmektedir.

Planlama Sürecinin Temel Öğeleri

Mevcut Olan Durum Değerlendirmesi: Planlamanın temeli var olan durumun değerlendirilmesinin yapılmasıdır. İşletmenin yapması gerekenin açık bir şekilde ortaya konmasından sonra işletmenin bu göreve karşı tüm noktalarının analiz edilmesi gerekir.

Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi: Etkili planlama elde edilen verilerin niceliği ile yakından ilgilidir. Planlamacı güvenilen kaynakları belirleyerek bunları gerekli olan zamanlarda kullanmalıdır. Ayrıca toplanan bu bilgileri değerlendirmeli ve kullanım yerlerine göre ayırmalıdır. Bilgiler çeşitli kaynaklardan gelebilir. Bilgi toplamada en önemli kaynakların başında tahminler yer almaktadır. Geleceğe yönelik tahminlerde bulunulurken geleceğe yönelik yönetim ve gelişmeler hakkında kesin bilgiler elde etmek gerekir.

Zaman Etmeni: Zaman, planlamanın ne kadar süreyi kapsayacağıdır. Süre uzun dönemli olabileceği gibi kısa bir dönemi de içerebilir. Kısa dönemli plan uzun dönemli planın etrafında yürütülürse başarılı olur. Uzun süreli planlarda yapılacak değişikliğin uyarlamaları kısa süreli olanlara yansıtılmalıdır.

Planlama Nedir?

Planlar Hiyerarşisi: Planlama hiyerarşisi, planların önemlerine göre bir sıralama içerisinde olmalarıdır. Bunlar sorumluluk derecesine ve içerdiği zamana uygun bir düzen içindedirler. Üst kademelerde uzun zaman planlar uygulanırken aşağılara inildikçe kısa dönemi içeren ve bu kademelerdeki yöneticilerin sürekli olarak karşılarına çıkan sorunlara yönelik planlara rastlanır.

Etkili Planlamayı Engelleyen Etmenler

Zamanın Kavramının Genişliği: Planın içerdiği  süre genişledikçe kesinliği de azalır. Çünkü zaman genişledikçe istenmeyen olayların ortaya çıkma riski de artar.

Yönetsel Sorunlar: Başarılı ve etkili planlama yaparken karşılaşılabilecek yönetsel sorunlardan biri, olması gereken örgütsel iklimin yaratılmasıdır. Bilgi akışı, planlamada sorumlulukların kime verileceği ve planlamanın parasal tutarı diğer yönetsel sorunlar arasında yer alır.

İnsan Etmeninin Doğurduğu Sonuçlar: Planlamada engel oluşturan birçok sorun, plancıya aittir ve doğası gereği psikolojiktir. Planlamada bireyin düşünceleri geçmişe yönelik tecrübeleri ile belirlenir. İleriye dönük tahminlerde bulunurken geçmişteki tecrübeler bu tahminleri büyük oranda etkiler.

Etkili Bir Planlama İçin Gerekli Koşullar

Etkili bir planlamanın olması için hem üst yönetimin desteğine hem de kademedekilerin katılımlarına gerek vardır. Bu nedenle planların bazı özellikler göstermesi etkili olmaları için gereklidir. Bu özellikler ise şunlardır:
Plan iyi tanımlanmış amaçlara yönelik olmalıdır.
Basit, anlaşılır olmalıdır.
Esnek olmalıdır.
Dengeli olmalıdır.
Akla uygun olmalıdır.

5/5 - (149 votes)